Từ khóa: preg_macth trong php

Cách dùng hàm preg_macth trong lập trình web PHP

Hàm preg_macth là một trong những hàm khá quan trọng trong lập trình PHP dùng để lọc kiểm tra cũng như. Nó giúp chúng ta kiểm tra, so sánh và đưa ra kết quả theo ý muốn mà bạn muốn. Sau đây mình sẽ nói chi tiết về hàm này preg_match ($pattern, $subject, &$matches) $pattern: là …

Back To Top