Từ khóa: option-tree

Cách khai báo gọi plugins OptionTree làm theme option trong wordpress

Như ở bài trước Thịnh có giới thiệu qua về plugins OptionTree giúp tạo theme wordpress nhanh chóng và hiệu quả, nhưng mình không có nói rõ khai báo làm sao để gọi được nó và hiển thị nó thành một theme option cụ thể. Đề bù lại cho các bạn dễ hiểu hơn thì ở …

Back To Top