Từ khóa: máy tính chạy Windows

Hướng dẫn nâng cấp PHP cho Xampp trên máy tính Windows

XAMPP là một bộ cài đặt nhan chóng và tuyệt vời để có được Apache, PHP, Perl và MySQL để có thể thực hiện lập trình web và các lập trình khác. Cảnh báo! Nó không phải là nhằm để được sử dụng dành cho máy chủ bởi thiết lập của nó hướng tới người sử …

Back To Top