Từ khóa: cách dùng plugins

Hướng dẫn tạo phân trang pagination trong WordPress

Phân trang cho một website là điều khá là quan trọng, bởi khi số lượng bài hiển thị vượt quá giới hạn cho phép theo cấu hình “Đọc” trong trang quản trị của website thì bạn cần phải phân trang cho website để người truy cập có thể sang các trang tiếp theo để coi …

Back To Top